กิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ
รายละเอียด :
    

๑.หลักการและเหตุผล

                    โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต พบการเกิดในสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยง และ สัตว์ป่า ซึ่งสามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ ในประเทศไทยมีพาหนะนำโรคที่สำคัญคือสุนัขรองลงมาคือแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีอย่างแพร่หลายในเกือบทุกครัวเรือน ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการให้วัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันพาหะที่จะนำเชื้อมาสู่เจ้าของ และ บุคคลอื่นๆ

ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิต ทรงห่วงใยปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ เพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้

ดังนั้น เพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว และเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก จึงจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนม  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก  มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสุนัขและแมวที่เลี้ยงไปรับวัคซีนและทำหมันเพื่อควบคุมสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562    อ่าน 106 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**