ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับสมัครรับเลือกตั้ง
  รายละเอียด : การสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภาอบต.ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1. มีสัญชาติไทย โดยการเกิด 2. มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขต อบต.คลองศกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับ อบต.คลองศก เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง 3. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 4. การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 3. มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับ อบต.คลองศกเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันและเวลาราชการหรือ โทร0-7791-8044
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 962 คน